محمد تقی

زندگی زیباست زشتی های آن تقصیر ماست در مسیرش هرچه نا زیباست تقدیر ماست / زندگی آب روانی است روان می گذرد آنچه تقدیر من و توست همان می گذرد.. 

/ 4 نظر / 14 بازدید
شاکلید

زندگی درک همین امروز است، فهم نفهمیدن هاست، ظرف امروز پراز بودن توست، شاید این خنده که امروز دریغش کردی آخرین فرصت همراهی ماست.

شاکلید

زندگی انقدر ابدی نیست که خوبتر بودن را برای فردابگذاریم.